ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการประชุมใหญ่สามัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภออากาศอำนวย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จ.สกลนคร

825214.JPG

นายจุฬา ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการประชุมใหญ่สามัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภออากาศอำนวย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ในการนี้ นายมานพ ไตรโยธี นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออากาศอำนวย ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

๑. เพื่อประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน

๒. เพื่อรับทราบนโยบายการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

๓. เพื่อเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภออากาศอำนวย จำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จำนวน ๒๑๗,๕๐๐ บาท นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ /รายงาน

13 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: