สุพรรณบุรี เขต ๓ เปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

825726.JPG

15 ก.พ.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด โดยแต่งตั้งรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตฯ พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต และผอ.รร. เป็นคณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน อ.เดิมบางนางบวช มอบหมาย รองวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ และรองวิทยา ยางสุด อ.หนองหญ้าไซ รองวิเชียร อินทรศักดิ์ อ.สามชุก รองณรงค์ พึ่งงาม อ.ด่านช้าง รองชรินทร์ นุ่มแสง และรองอำนวย ดีประสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามอำเภอต่างๆ ซึ่งสหวิทยาเขตได้พิจารณาคัดเลือกบ้านนักเรียนไว้สหวิทยาเขตละ 4 หลังรวม 40 หลัง ซึ่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท ไปมอบให้นักเรียนด้วย..ในโอกาสนี้ ดร.ไพศาล ปันแดน กล่าวว่า..เป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะไปพบกับ ผอ.รร. และบริบทของสถานศึกษา รวมถึงไปได้มีโอกาสไปพบเห็นบ้านเรือนผู้ปกครองและเด็กที่ยากจน ขอให้นำปัญหา..มาเป็นกรณีศึกษาแต่ละราย ในการปฏิบัติงานต่อไป (พฤทธิ์ ทองทับ ข่าว)

15 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: