รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คณะกรรมการจากสพฐ.ติดตามการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสพป.สมุทรปราการ เขต 2 รอบ 3

827726.JPG

ท่านวิลาวัลย์ พัวศิริ อดีตผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และท่านธนัญญา แสงทอง สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ติดตามการดำเนินการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพป.สมุทรปราการ เขต 2) โดยมี นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะรองผู้อำนวยการสพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย นางทวีวรรณ แน่วแน่ นายทศพร ถือพุดซา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ทีม Smart Obec สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่คณะติดตามและประเมินผลฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามในระดับโรงเรียน และการรายงานผลต่อไป ณ ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

วันเกียรติยศ 101 ปี ดัดดรุณีและ “HADAMMARA OPEN HOUSE 2015”

828032.jpg

+เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร ผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องใน “วันเกียรติยศ 101 ปี ดัดดรุณี เกียรติคุณคนดี” เพื่อให้ผู้เข้ารับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจทั้ง ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงาน ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช เป็นประธานเปิดงาน หาดอมราฯ นิทรรศ 58“HADAMMARA OPEN HOUSE 2015” เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้ทันเหตุการณ์ ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการแสดงออกถึงความรู้และประสบการณ์ เป็นการแสดงผลงาน และประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียงในเขตพื้นที่บริการได้รู้จักมากขึ้น ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เตรียมดำเนินการสอบ O-NET

828098.JPG

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ โดยขอให้เป็นการสอบ “O-NET สีขาว” คือขอให้ทุกคนดำเนินการอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อวัดคุณภาพของนักเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง และได้กำชับให้คณะกรรมการคุมสอบช่วยดูเรื่องการฝนรหัสผู้เข้าสอบให้เรียบร้อยมิให้เกิดรอยชำรุดเพราะจะทำให้เสียคะแนนในการสอบ

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบให้คณะกรรมการมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติการสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ชั้น ม.3 ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดสนามสอบทั้งหมด ๒๓ สนามสอบ แบ่งเป็นสนามสอบชั้น ป.6 จำวน ๑๔ สนามสอบ และ ชั้น ม. ๓ จำนวน ๙ สนามสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: