ได้๗บอร์ดสสส.ใหม่ไร้เงาคนเดิมที่ถูกคสช.สั่งปลด

bah7h6g77gkjac8c77ige.jpg

จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่งมาตรา44ออกคำสั่งปลดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(บอร์ด สสส.)7คน ประกอบด้วย 1.นพ.วิชัย โชควิวัฒน 2.นายสงกรานต์ ภาคโชคดี 3.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 4.นายสมพร ใช้บางยาง 5.รศ.ประภาภัทร นิยม 6.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ และ7.นายวิเชียร พงศธร ให้ออกจากทุกตำแหน่งในบอร์ดสสส. ต่อมาบอร์ดสสส.ได้แต่งตั้งให้ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นประธานกรรมการสรรหาบอร์ดสสส.ผู้ทรงคุณวุฒิแทน 7 คนเดิม ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างปรับแก้กฎระเบียบการดำเนินการของ สสส.ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ(คตร.)ทักท้วง และสั่งชะลอการอนุมัติงบโครงการเกิน5ล้านบาทให้แก่ภาคีเครือข่ายซึ่งมีโครงการเข้าข่าย 500 โครงการ ล่าสุด เมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2559 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ดสสส.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมงว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ที่มี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นประธาน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทดแทน 7 คน ที่พ้นตำแหน่งไป โดยมีผู้สมัคร 124 คนได้สรรหาเหลือจำนวน14คน เพื่อเสนอให้บอร์ด สสส. คัดเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนลับให้เหลือ7ท่าน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว คัดเลือกให้ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติจราจรของจ.ขอนแก่น จนทำเป็นต้นแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนของทั่วประเทศ ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่2ซึ่งโดยตำแหน่งจะได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีก 6 คน ได้แก่1.นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ2.นางสุวรรณี คำมั่น อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาชุมชน3.นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อมวลชน4.รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการกีฬา5.นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปวัฒนธรรม และ6.นายสัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานผู้จัดการ บริษัท เอชจีเอชที(ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร หลังจากนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป “กรรมการที่ผ่านการสรรหาใหม่ทั้ง 7 คน กรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีตำแหน่งในมูลนิธิหรือองค์กรใดที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งในระเบียบใหม่ที่มีการแก้ไขระบุชัดในเรื่องห้ามกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทั้ง7ท่านไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ”พล.ร.อ.ณรงค์กล่าว พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า ตนได้ลงนามแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ สสส. ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองของ สสส. ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้น ได้เสนอปรับแก้ไขทั้งสิ้น15ฉบับ และได้รายงานไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. รับทราบผ่านคตร.เพื่อพิจารณายกเลิกมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอ และคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าหากท่านนายกฯ พิจารณาเห็นชอบ ก็จะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.จะกลับเป็นปกติ สามารถเบิกจ่ายงบโครงการต่างๆ ที่มีวงเงินเกิน5ล้านบาทได้ทั้งหมด เพราะถือว่า สสส.ได้มีการแก้ไขข้อบังคับตามที่มีการท้วงติงเรียบร้อยแล้ว จากนั้นไม่ต้องนำเสนอ คตร. พิจารณาก่อนอนุมัติงบฯโครงการ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบในส่วนนี้ได้ นอกจากนั้นได้มอบให้ ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ไปหารือร่วมกับกรมสรรพพากร ถึงสถานการณ์เรียกเก็บภาษีอากรจากการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อทำความเข้าใจหรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคีฯ 4,184 โครงการในปัจจุบัน และหลังจากนี้เมื่อมีบอร์ดสสส.ครบทั้งหมดแล้ว ก็จะมีการหารือเพื่อจัดทำแนวทางในการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสสส. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับใหม่ที่มีการแก้ไขแล้ว รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานกองทุน สสส. ประจำปีงบประมาณ2558ที่ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลกองทุนฯ ตามที่ ครม. แต่งตั้งขึ้น โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน พบว่า การประเมินผลตามตัวชี้วัดองค์กรทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มีผลการดำเนินงานอยู่ที่4.33คะแนน จากคะแนนเต็ม5คะแนน ซึ่งต้องยอมรับว่า สสส.มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีจุดแข็งในเรื่องของการสื่อสารรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังขาดการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้รูปแบบและกระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และผลสำเร็จของ สสส. ดังนั้นคณะกรรมการประเมินผลฯ จึงเสนอให้ สสส. หาแนวทางสื่อสารกระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคม นอกจากนั้นควรขยายผลงาน หรือนวัตกรรมที่สำคัญของ สสส. ไปสู่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาสุขภาวะเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.ทั้ง 7 คนที่ได้รับเลือกใหม่มีดังนี้ 1.นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ เคยเป็นผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข สมัยที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็น รมว.สาธารณสุข 2.นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายกสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย) 3.นางสุวรรณี คำมั่น ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 ของ สสส. กรรมการมูลนิธิสถาบันและพัฒนาประเทศไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอดีตเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการบริหารคณะที่ 1 ของ สสส. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน กระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 5.รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 ของ สสส. อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และรอง ผอ.รพ.เทพธารินทร์ 6.นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รองประธนกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง กรรมการเหรัญญิกมูลนิธิพัฒฯาคุ้มครองเด็ก และ7.นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ กรรมการคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 ของ สสส. รองประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท เอชจีเอชที (ประเทศไทย) จำกัด และอดีตรองประธานฝ่ายการผลิตบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย และมาเลเซีย)

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: