สพป.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ตามโครงการและกิจกรรม เนื่องในกิจกรรมงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี ๒๕๕๙

830209.jpg

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน ตามโครงการและกิจกรรม เนื่องในกิจกรรมงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ รางวัล ดังนี้ การประกวดเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑- ป.๓) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงอารีรัตน์ ไชยทะนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงพิชชา ซำคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี การประกวดเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔- ป.๖) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงสุเมธาวดี การักษร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงบุษกร ศรีกุดเรือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงพรพิรุณ ศรีอุทิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดท่าอิฐ การประกวดเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑- ม.๓) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ม่วงพุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดตุ้มหู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงชินตา เปลี่ยนอร่าม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงลักคณา ตันอารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอินทโมลีประทาน การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔- ป.๖) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงชินภา สิงหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงสิริรัตน์ เนตรนิล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายอานนท์ ธนกิจการค้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดหลวง การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑- ม.๓) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงพัสราภรณ์ ประพันธ์สุพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดตุ้มหู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงปาริณี กิ่งนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดข่อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงใหมทอง พูลเสริม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านลำ

26 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: