สพม.๓๔ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๕ จุดเน้น

828859.JPG

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จำนวน 34 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขับเคลื่อนนโยบาย 15 จุดเน้นที่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต้องร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นที่ตั้งศูนย์ภาค

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่าประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 จุดเน้น ประกอบด้วย 1. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 2. นักเรียนมีสมรรถนะ มีความสามารถและมีทักษะอย่างหลากหลาย 3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ยิ้มไหว้ทักทาย มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย รักการทำงาน รักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ 4. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย 5. นักเรียนมีทักษะอาชีพ 6. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ สามารถนำในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 7. ห้องเรียนคุณภาพ 8. การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน 9. การจัดกิจกรรมพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 10. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 11. ระบบ ระกันคุณภาพภายใน 12. เอกลักษณ์ของโรงเรียน : 1 โรงเรียน 1 เอกลักษณ์ 13. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 14. ระบบการบริหารงบประมาณ 15. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาการเรียนการสอน และนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดมความคิดเห็น เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดทิศทางตัวชี้วัดตามความเหมาะสม ตามบริบทและสถานที่ ซึ่งจะส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

ดุภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968848533190743.1073742569.205…

23 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: