ผอ.สพป.สตูล มอบโล่ฮีโร่สานฝัน ปันรัก ปีที่๑๔-๑๕

832235.JPG

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานมอบโล่รางวัลในโครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 14-15 ให้แก่เยาวชนดีเด่น 5 จชต. ผู้อำนวยการหัวใจเพชร เยาวชนต้นแบบ ผู้ฝึกสอนผู้เสียสละในโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดโครงการ ฮีโร่ สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ชื่นฟุตบอล มีทักษะเป็นตัวแทนโรงเรียนใน 1,300 โรงเรียน จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอสงขลา รวม 56 อำเภอ คัดเลือก 25 คน ผู้ฝึกสอน 5 คน ผู้สื่อข่าว 5 คน รวม 36 คน เพื่อเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬา ณ ประเทศเทศอังกฤษ ในวันที่ 15 – 27 เมษายน 2559 เพื่อสร้างสรรค์สร้างฝันกำลังใจ เกิดความรักสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พ้นภัยยาเสพติด นำความรู้มาพัฒนาประเทศ

นายนิสิต กล่าวว่า ขอบคุณผู้จัดโครงการฯ ที่คืนความสุขสู่ประชาชนในพื้นที่และสร้างความรักสามัคคีในการเล่นฟุตบอล ส่งผลให้เกิดวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและสามารถต่อยอดกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่รองรับแก่เด็กเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้การดูแลของ/พันเอกอดุลย์ภักดี มะลิพันธ์ ประธานมูลนิธิ ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าว/ภาพ : นางจิต์ดาภา ปาทาน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

02 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: