รวมข่าว สพป. วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพป. cluster 5

832568.jpg

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา cluster 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานบุคคลและนิติการ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล 2. การพัฒนาวิทยฐานะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล 3. นโยบายครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4. การบริหารงานโดยใช้ cluster

สุพรรณบุรี เขต 3 พัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการฯ

832647.jpg

วันสู่ความก้าวหน้า..ของครูสุพรรณบุรีเขต 3.. วันที่ 2 มีนาคม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรม 175 คน โดย ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการจัดทำผลงาน เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดทำแบบเสนอขอและแบบต่างๆตามหลักเกณฑ์ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามว.1 และว.13 นายพนม เข็มเงิน ผอ.รร.วัดบ่อกรุ (คุรุประชาสรรค์) บรรยายเรื่องการจัดทำผลงานดีเด่น ด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 น.ส.จิราพร เอี่ยมระหงส์ ผอ.รร.วัดด่านช้าง บรรยายเรื่อง การจัดข้อเสนอในการพัฒนางานด้านที่ 3 ส่วนที่ 3..ซึ่งวิทยากรบรรยายได้สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมพบเห็นลู่ทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างราบรื่น (พฤทธิ์ ข่าว)

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จัดกิจกรรม A.L.P. Exhibition Academic ๒๐๑๕

832486.jpg

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรม A.L.P. Exhibition Academic ๒๐๑๕ และเปิดบ้าน เปิดโรงเรียน (OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ได้เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานทางวิชาการ ของนักเรียน ครู ในแต่ละระดับชั้น และชุมชนแห่งการเรียนรู้ ๓๒ ชุมชน ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา และเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาสังคม โดยการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลัก ๖ ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: