กตปน. สพป.ชลบุรี เขต ๓ ติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรมของโรงเรียน

832444.JPG

วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ กตปน. ออกติดตาม ตรวจสอบ การจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียน, ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน,การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน, ความต้องการได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านนา และโรงเรียนบ้านหุบบอน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งคณะกรรมการ กตปน.มีกำหนดการที่จะออกติดตาม ตรวจสอบ ทั้งสิ้น จำนวน 6 โรงเรียน (ปิ่นเ่พชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

02 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: