การอบรมการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สพม. ๒๘

833652.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) จัดอบรมการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สำหรับสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนละ 5 คน ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป้นการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต อันจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักตรวจเงินที่ 14 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับเกียรติอิย่างยิ่งจากท่านประธานท่ี่ประชุม ดร. ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

07 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: