ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายจนท.การเงินโรงเรียนทั้ง ๘๑ โรงเรียนในสังกัด

835539.jpg

@@@@ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.๒๙ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ ทั้ง ๘๑ โรงเรียน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานการเงินพัสดุ โดยมี ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.๒๙ นายสำเนียง คำโฮม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน สพม.๒๙ ทุกท่าน เป็นวิทยากร ร่วมกันชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ /ประสานงาน ข้อมูลต่างๆของเจ้าหน้าที่การเงิน/แบ่งกลุ่มสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการออมสิน และโครงการอื่นๆ พร้อมทั้งสรุปผลการทำงาน และปัญหาอุปสรรคในแต่ละสหวิทยาเขต เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี @@@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว @@@ ดูภาพกิจกรรม @@@ https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

11 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: ,

%d bloggers like this: