รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.พิจิตร เขต 2

835841.JPG

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายทินกร หมวกแก้ว รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนบ้านลำมะโกรก โรงเรียนบ้านหนองแดน และโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้าศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.พิจิตร เขต 2 ซึ่งรับรางวัล จาก สพฐ.ในระดับประเทศ ในการนี้ได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ อ.บางมูลนาง จ.พิจิตร กรณีศึกษาเด็กชายธีรภัทร บุญมี (น้องเจมส์) นักเรียนชั้น ป.4 เด็กชายยอดกตัญญู ที่ได้แอบหนีจากโรงเรียน ปั่นจักรยานไปป้อนข้าวมารดา และเลี้ยงน้อง ในบ้านที่มรสภาพยากจน จนครุประจำชั้นติดตามไปพบและให้การช่วยเหลือ ด้วยระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน ประกอบกับเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ จนปัจจุบันครอบครัวมีบ้านหลังใหม่ และมีทุนการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี

สพป.สงขลา เขต 1 เปิดโครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายนาหม่อม ครั้งที่ 8

835606.JPG

วันนี้ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1) เป็นประธานเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายการศึกษานาหม่อม ครั้งที่ 8 โดยมีนายเสถียร จิตภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม (ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษานาหม่อม) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการว่าศูนย์เครือข่ายนาหม่อมจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามวิถีลูกเสือ ให้นักเรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ทีคาดหวังของหลักสูตร และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในศูนย์เครือข่าย รวมทั้งชุมชน องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ มีโรงเรียนในศุนย์เครือข่ายนาหม่อมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทุ่งโตนด โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม โรงเรียนวัดนาหม่อม โรงเรียนบ้านควนจง โรงเรียนวัดแม่เปียะ โรงเรียนบ้านต้นปริง โรงเรียนวัดเนินพิจิตร โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านาทองสุก และโรงเรียนวัดโพธาราม มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 30 คน วิทยากรภายนอก 6 คน ลูกเสือ-เนตรนารี 225 คน ระยะเวลาในการจัด 3 วัน 2 คืน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และสถานที่จากค่ายลูกเสือรัตรสาร กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมมิตรสัมพันธ์

ผอ.สพป.นศ.2 ประกาศการสอบครูผู้ช่วยฯ ปราศจากการทุจริต

835752.jpg

..***11 มี.ค.59 ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยและตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตโดยจะมีการสแกนห้องสอบและสแกนตัวผู้เข้าสอบพร้อมคณะกรรมทุกท่าน เพื่อตรวจสอบการพกพาเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตในสนามสอบได้ รวมทั้งได้กำหนดให้มีการบันทึกภาพผู้เข้าสอบและคณะกรรมการกำกับห้องสอบทุกคน และทำความเข้าใจกับคณะกรรมการและผู้เข้าสอบทุกคนอย่าพยายามทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ทุจริต อีกทั้งให้ผู้เข้าสอบทุกคนอยู่ภายในบริเวณที่กำหนดและขอให้เชื่อในการดำเนินการในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจอสบได้

.***นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ยังกล่าวว่าเน้นย้ำว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการจัดการสอบโดยความโปร่งใส รัดกุม บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการตามมาตรการสอบคัดเลือก เน้นความยุติธรรมโปร่งใส และถูกต้องตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด โดยถือเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการป้องกันการทุจริตการสอบ โดยมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมพร้อมทั้งมีการแสกนตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบของผู้เข้าสอบและคณะกรรมการควบคุมห้องสอบทุกคน รวมทั้งจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางมาดูแลความเรียบร้อยในการจัดสอบครั้งนี้อีกด้วย จึงมั่นใจว่าการสอบในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยปราศจากการทุจริต

11 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: