ผอ.สพป.สตูล ประชุมวางมาตรการรับมือภัยแล้งในโรงเรียน

837870.JPG

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาสตูล ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 161 โรงเรียน เพื่อให้เตรียมการรับมือภัยแล้งที่กำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน โดยให้เร่งจัดหาน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของนักเรียน หรือประสานกับท้องถิ่นหากขาดแคลนน้ำใช้ในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนในพื้นที่เกาะ อาจจะต้องประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เพื่อจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำบาดาลสำรอง

ขณะเดียวกันให้มะมัดระวังสุขภาพของนักเรียนเกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ ที่มักจะมากับภัยแล้ง โดยเฉพาะการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานต้องถูกสุขลักษณะและให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รวมทั้งการสอนนักเรียนให้รู้จักวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียนในการร่วมมือกันประหยัดน้ำให้มีพอใช้ในห้วงวิกฤตภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม ให้สถานศึกษากำชับการอยู่เวรรักษาการณ์ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มอบรางวัลโล่รางวัลให้แก่นางเสาวณีย์ ศรีสุด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางสุชดา สุขอนันต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายสมควร เจริญขวัญ ช่างไม้ 4 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ปี 2558

15 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: