เรียนรู้ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรวิจัยสู่เด็กปฐมวัย

838061.jpg

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรวิจัย ในหัวข้อเรื่อง อินดิเคเตอร์ จากธรรมชาติให้แก่เด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โดยอาจารย์ สุวารี สิงหชัย เป็นผู้ฝึกสอน และมี นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อยอดจากการทดลองในห้องเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมความสามารถพื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยโดยมุ่งปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก เพลิดเพลิน เกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น มีความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ได้เยี่ยมชมผลงานและความสามารถของเด็ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

16 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: