รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขานาใน

838977.jpg

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบ 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านเขานาใน โดยมีนายวิสุทธิ์ สรรพา กำนันตำบลต้นยวน เป็นผู้ตอกเสาเข็ม นายนบภา โสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน วางอิฐทอง อิฐเงินและอิฐนาค นายภิญโญ หวังสุด นายอำเภอพนม วางเพชรเจ็ดสี สำหรับอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านเขานาในนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง 17,380,500 บาท ปีงบประมาณ 2559-2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนบ้านเขานาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลจากเขตพื้นที่ฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร เปิดทำการสอน 4 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ/ข่าว นางประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานีอเขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

838966.jpg

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดย ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการฯ จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เริ่มดำนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน ครอบคลุมทุกขนาดของสถานศึกษา กระจายอยู่ทุกอำเภอและจะดำเนินการขยายผลเพิ่มเติมอีก 90 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 357 คน

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

21 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: