เอกซเรย์

bf8had79bbbefh5b9jdfe.jpg

ความวุ่นวายปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกับสายการบินของไทยเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปัญหาหลักดูจะเกิดจากการขาดแคลนนักบิน บุคลากรด้านการบินที่จะรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการบินที่ขยายตัว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว คงต้องย้อนกลับไปดูสถาบันอุดมศึกษาแหล่งผลิตบุคลากรสู่สังคม ผู้ผลิตและผู้ใช้งานผลิตสอดคล้องกันหรือไม่ ??? ปัจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการบิน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 27 แห่ง ขณะที่สายการบินมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและเครื่องบินมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านนี้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนสถาบันการบิน ตั้งแต่ปี 2549 พล.อ.ท.ศุภกฤต อารยะปรีชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการบิน ม.รังสิต เล่าว่า สถาบันการบิน เปิดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน โดยนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัย 2 ปี และอีก 2 ปีเรียนกับโรงเรียนคู่สัญญา ซึ่งมีทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ โรงเรียนการบินกรุงเทพ สถาบันการบินพลเรือน โรงเรียนการบินGFT ประเทศแคนาดา และโรงเรียนการบิน AEROSIM ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรเทคโนโลยีบัณฑิต(นักบิน) Bachelor of Technology (Aviation Pilot Development) และประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ ไปสอบนักบินพาณิชย์ได้ทันที ขณะนี้ สถาบันการบิน ม.รังสิต ผลิตบุคลากรด้านการบิน นักบินพาณิชย์ ทั้งหมด 7 รุ่น 200 กว่าคน เนื่องจาก 4 ปีแรก รับได้เพียงปีละ 50 คน แต่ต่อมารับได้ปีละ 100 คน พล.อ.ท.ศุภกฤต เล่าต่อไปว่าไทยขาดแคลนนักบินจริง เพราะสถาบันผลิตและสายการบินที่เปิดใหม่ไม่สอดคล้องกัน หากไทยอยากเป็น “ศูนย์กลางทางการบินภูมิภาคอาเซียน” รัฐต้องสนับสนุน เพิ่มจำนวนโรงเรียนการบินให้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนการบินเป็นของเอกชน รัฐต้องยกเว้นภาษี เพื่อให้โรงเรียนการบินมีพอเพียง อีกทั้งควรลงทุนด้านนี้จริงจัง ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยผลิตนักบินต้องได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพอยู่แล้ว เพราะนักบิน บุคลากรด้านการบินต้องเชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ สนใจติดต่อโทร.0-2997-2200-30 ต่อ 4104-7 หรือ http://www.rsu.ac.th/pilot ต่อด้วย หลักสูตรการบิน ม.นครพนม รศ.พล.อ.ท.จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม เล่าว่า เปิดวิทยาลัยการบินนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นโรงเรียนการบินของรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL/IR/ME) เรียนเพียง 1 ปี 52 สัปดาห์ แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องเรียน 4 ปี ม.นครพนม เป็นโรงเรียนการบินที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และมีเครื่องบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base รวมถึงการเรียนการสอนวิธีแก้ไข Unusual Attitudes เพื่อให้มั่นใจในการบิน รวมถึง เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และหลักสูตรปริญญาตรี การบริหารจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน รศ.พล.อ.ท.จิรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ผลิตบุคลากรด้านการบิน 250 กว่าคน โดยแต่ละปีรับได้ 80 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพราะการหมุนเวียนนักบินต้องใช้เวลา หลังจากเรียนจบการศึกษาแล้วต้องไปฝึกอีก 6-8 เดือนกว่าจะได้ขึ้นบินจริงๆ และต้องเป็นผู้ช่วยนักบิน 6-10 ปี ก่อนจะเป็นกัปตันได้ ดังนั้น ภาครัฐต้องสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และความร่วมมือต่างๆ ให้โรงเรียนการบิน เพราะเป็นต้นน้ำในการผลิตบุคลากรด้านการบินรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย สนใจเรียนหลักสูตรการบินสอบถามได้ที่โทร.042-587-268 หรือ http://iac.npu.ac.th,http://www.npu.ac.th/bkk/ ปิดท้ายด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ย่างเข้าสู่ปีที่ 23 ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ(ภาคปกติ), ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา IDDP ร่วมกับ The Royal Melbourne Institute of Technology Australia และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ส่วนปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (http://ase.eng.ku.ac.th หรือ โทร.0-2797-0999 ต่อ 1702-4) ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ให้ปริญญาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โดยผลิตบัณฑิตจบออกไปแล้ว 18 ปีรุ่น มากกว่า 1,000 คน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร โดยการเรียนการสอนเน้นทั้งทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เป็นการเรียนบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาจบออกไปสามารถทำงานได้หลายอาชีพ “วิศวกรการบินตอนนี้ยังเพียงพอกับความต้องการ แต่อนาคตงานของพวกเขาไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศ ทั่วโลกต่างต้องการนักบิน วิศวกรการบิน หากรัฐบาลไม่สนับสนุน เอาจริงเอาจัง หรือมีแผนในการผลิตบุคลากรด้านนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต สถาบันการบินต่างๆ ถ้าไม่มีการกำหนดแผนความต้องการบุคลากร ความฝันที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการบินภูมิภาคนี้คงเป็นไปได้ยาก ส่วนบุคลากรด้านการบินที่ขาดแคลนพอๆ กับนักบิน คือบุคลากรสายช่าง อาชีวศึกษาต้องปรับตัวเพิ่มทักษะสายช่างด้านการบินเพื่อให้อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทยไม่วิกฤติ และไม่เกิดภาวะสมองไหล” ดร.ไชยวัฒน์ กล่าว27สถาบันที่เปิดหลักสูตรการบิน 1.ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2.ม.เกริก 3.ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 4.ม.เกษมบัณฑิต 5.ม.เซนต์จอห์น 6.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7.มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 8.ม.นครพนม 9.ม.นอร์ทกรุงเทพ 10.ม.แม่ฟ้าหลวง 11.ม.รังสิต 12.ม.รัตนบัณฑิต 13.มรภ.ภูเก็ต 14.มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 15.มรภ.สวนสุนันทา 16.มรภ.สุราษฎร์ธานี 17.ม.ศรีปทุม 18.ม.สวนดุสิต 19.ม.หอการค้าไทย 20.ม.อัสสัมชัญ 21.ม.อีสเทิร์นเอเชีย 22.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 23.สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ 24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 25.สถาบันการบินพลเรือน 26.ม.มหาสารคาม(กำลังจะเปิด) และ 27.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: