Archive | April 2016

ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา “เร่งพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม ให้ทันภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙”

850165.jpg

..***ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

..***เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่การจัดการขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ English Bilingual Education (EBE) ขึ้น

..***English Bilingual Education (EBE) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดความพร้อมในการจัดหาครูต่างชาติมาสอน โดยดำเนินการการจัดการเรียนการสอนโดยครูไทย ที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการออกเสียง (phonics) การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (classroom languages) เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา และการวัดและประเมินผล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสุนนสื่อการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้สองภาษา ในปีงบประมาณ 2559

..***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 5 เมษายน 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอำบรมจำนวน 220 คน จาก 31 เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..***กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) ฝึกทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและเจตคติที่ดีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ พัฒนาอบรมให้ความรู้และความชำนาญในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

*** ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้ที่เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพต่อไป

…**จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..***โทร.084 3971454

28 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มทร.ล้านนาลุย

c7i7jba9gh68d5dgadiee.jpg

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเชพรอล เอ็นจอย ไซ-เยินซ (Chevron Enjoy Science) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ล้านนา) เปิดเผยทางเชฟรอล มทร.ล้านนา สวทน.และสถาบันคันแห่งเอเชีย ร่วมกับทำศูนย์ STEM สำหรับอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมขึ้นมา โดยมีเป้าหมายทำทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ มทร.ล้านนาเป็นศูนย์ทางภาคเหนือ เราดำเนินการทำงานมาแล้ว 3 เดือนและเป็นศูนย์แรกที่เปิดพร้อมดำเนินการกิจกรรมไปแล้ว โดยเริ่มพัฒนาครู STEM สำหรับอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (STEM for TVET) ตลอดถึงต้องสร้างครูเทคนิคต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม ให้กับระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา เข้ามาเป็นเครือข่ายและสร้างความเข้าใจ พร้อมกับลงปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เข้าใจภาพรวมและวิธีการสอนในระบบ STEM for TVET “ทุกวันนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล อย่างแม่อายวิทยาคม ดอยสะเก็ดวิทยาคม แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ลองวิทยาคม และโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจศักยภาพของผู้เรียนอย่าง ร.ร.ปริ้นรอแยล ต่างให้ความสนใจทางเลือกของผู้เรียนและต้องการให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนม.ปลาย จึงพยายามเปิดสอนทางวิชาชีพ” อธิการบดี มทร. ล้านนา กล่าวและว่า ทั้งนี้ยังมีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีใต้หวัน-ไทย และมทร.อีสานเข้าร่วมโครงการ การเปิดสอนวิชาชีพนั้นไม่ใช่ว่าจะเปิดสอนได้ง่ายๆ ต้องอาศัยประสบการณ์ เทคนิควิธีและวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่สำคัญต้องมีการบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมให้ได้ มีความสัมพันธ์และเข้าใจภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี มิฉะนั้นแล้วก็จะผลิตบุคลากรที่ตลาดแรงงานไม่ต้องการ เนื่องจากไม่ได้ตามคุณภาพและความต้องการความที่ภาคอุตสาหกรรมกำหนด ครูใน โรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยอาชีวะ ที่เข้ามาร่วมในโครงการถือเป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป ครูจะมีทักษะการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เข้าสู่โรงงาน ถอดบทเรียน เขียนหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ทางโรงเรียนเข้ามาเป็นเครือข่าย ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาในการทำศูนย์ STEM สำหรับอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมใช้เวลาทำต่อเนื่อง 5ปีเพื่อแก้ปัญหาให้ได้แบบครบวงจร

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เรียนรู้เครื่องบินพลังยางกับครูป้อนบ้านแหลมวิทยา

เรียนรู้เครื่องบินพลังยางกับ”ครูป้อน”บ้านแหลมวิทยา : หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ

Read More…

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครชัยบุรินทร์) ร่วมกับเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

849298.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นำโดย นายวีรพัฒน์ อติโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครชัยบุรินทร์) และต้อนรับ พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ในการเข้าชี้แจงที่ประชุม และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๙ และฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ภาพข่าวโดย ธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์ ปชส.สพป.นครราชสีมา เขต ๔)

ชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.955406814579503.1073742335.141…

26 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้น ป.๒ และ ป.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

848609.JPG

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้น ป. 2 และ ป. 5 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ(Phonics) ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและเจตคติที่ดีของครูผู้สอน ชั้น ป.2 และ ป.5 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการที่จะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการสอนตามแผนการเรียนรู้และสื่อการสอนที่กำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมครูในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้น ป.2 และ ป.5 ศึกษานิเทศก์และบุคลากร จำนวน 250 คน จาก 32 เขตพื้นที่การศึกษา

หนองคายอบรมครูผู้นำกิจกรรมมุท(MOT Presenter)

848236.JPG

เช้านี้(22 เม.ย. 59) ที่โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รอง ผอ.สพป.นค.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้นำกิจกรรมมุท (MOT Presenter) ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม รวมกว่า70 คน จาก 24 โรงเรียน MOT เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน โดยจัดโปรแกรมสำหรับสอนให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต และมีทักษะทางสังคมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ให้แก่เยาวชนอายุ 12-25 ปี ปัจจุบัน MOT มีการดำเนินกิจกรรมที่นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ ลัตเวียร์ และไทย ในประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการที่ รร.บ้านดงต้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูผู้นำกิจกรรมสำหรับ นร.ป.6 และจัดตั้งกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าเพื่อทำกิจกรรมตามโปรแกรมเรื่อยมา สำหรับปีที่ผ่านมามีครูที่ผ่านการอบกรมกว่า 90 คน จาก 54 โรงเรียน นำกิจกรรมไปจัดที่โรงเรียนของตน ผลตอบรับจากนักเรียนดีมาก นักเรียนมีความมั่นใจตนเอง รู้สึกปลอดภัย กล้ายืนยันความต้องการที่แท้จริงของตนเอง

อาจารย์มทร.ธัญบุรี แนะอาหารคลายร้อน

อาจารย์มทร.ธัญบุรี แนะ”อาหารคลายร้อน” : ชลธิชา ศรีอุบล มทร.ธัญบุรี เรื่อง/ภาพ

Read More…