ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

843789.jpg

..** ประวัติชีวิตโดยย่อ

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2502 ปัจจุบันอายุ 56 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมรสกับ นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร มีบุตร 1 คน

..**ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิชาเอกมัธยม-สังคม (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ปริญญาโท : จิตวิทยาการศึกษา (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ปี พ.ศ. 253

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี พ.ศ. 2550

ปริญญาเอก : สาขาบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลา ปี พ.ศ. 2550

..**ประวัติการรับราชการ

บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 30 ปี 2 เดือน รับราชการในตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา ดังนี้

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2533 – 2540

– หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2542 – 2543

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2543 – 2546

– ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา พ.ศ 2546 – 2547

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 18 มิ.ย.พ.ศ. 2547 – 27 ก.ย. 2552

– รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 28 ก.ย. 2552 – 4 เม.ย. 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 5 เม.ย. 2555 – 1 ต.ค. 2557

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 ต.ค. 2557 – 27 มี.ค. 2559

– ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 1 2 มีนาคม 2557 – 27 มีนาคม 2559

..**ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 28 มีนาคม 2559 .**ผลงาน: การฝึกอบรม

การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญ

– เตรียมผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2539

– เตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง พ.ศ. 2542

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ พ.ศ. 2550

– วุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก (A.L.T)พ.ศ. 2538

– หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2550

– เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เมื่อเดือนกันยายน 2550

**การศึกษาดูงานที่สำคัญ

– ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการของประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2544

– ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2548

– ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2549

..**เกียรติประวัติในการรับราชการ

– ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2525

– รางวัลสำนักงานการประถมศึกษาดีเด่น ด้านประกันโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 2542

– เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ชุดแรก พ.ศ. 2548

04 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: