จังหวัดยะลา จัดประชุมบอร์ด กศจ.เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

846587.JPG

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา(กศจ.ยะลา) ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ดร.อาดุลย์ พรมแสง ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ในบอร์ด กศจ.ยะลา เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๕๒๘/๒๕๙๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา จำนวน ๒๒ คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ศึกษาธิการภาค ๘ เป็นรองประธาน กรรมการจากผู้แทนหน่วยงานการศึกษาสังกัด ศธ.(จำนวน ๖ คน) กรรมการโดยตำแหน่งจากผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด(จำนวน ๖ คน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(จำนวน ๓ คน) กรรมการจากผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น(จำนวน ๒ คน) กรรมการจากผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น(จำนวน ๒ คน) และมีศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นเลขานุการ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จะสามารถประสานงานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการบริหารการศึกษา การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพิ่มความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล เช่นจะส่งผลดีเกี่ยวกับการพิจารณาการย้ายซึ่งที่ผ่านมาแต่ละสำนักงานเขตพื้นการศึกษาจะมีหลักเกณฑ์การบริหารไม่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละเขตพื้นที่จะมีคณะอนุกรรมการ(อ.ก.ค.ศ.)ในการบริหารจัดการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อปรับมาเป็น กศจ. การพิจารณาเรื่องต่างๆ ก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งจังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญๆ ในวันนี้มีการพิจารณาขออนุมัติตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขออนุมัติหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ และจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๘ เมษายนที่จะถึงนี้

12 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: