รวมข่าว สพป. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสพป.ลพบุรี เขต 2 และโรงเรียนบ้านลำสนธิ

847401.jpg

เวลา 10.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด สพป ลบ. 2 ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และโรงเรียนบ้านลำสนธิ ซึ่งมีนักเรียน เป็นเด็ก LD (ออทิสติก) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ แสดงออกมาในรูปของปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านลำสนธิ นำกิจกรรมเปียโนบำบัดบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ DLTV และ BBL เป็นฐานการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและปรับพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องในการพัฒนาการและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขี้น (O-NET) ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส

847422.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นำโดย นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ รักษาราชการแทนฯ และนายวีรพัฒน์ อติโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (กศจ.นม.) เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ และต้อนรับ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ พร้อมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ และผู้อาวุโส ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.951311021655749.1073742330.141…

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา

847430.jpg

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๒ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ นายพิจิตร ปัญญาพิชิต ประธานประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนและปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้ (๑) เรื่อง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีดังต่อไปนี้ ๑.๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรรมศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย ๑.๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ๑ .๓) สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ๑.๔) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ๑.๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด (๒) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๒.๑) เรื่อง การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานของศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ๒.๒) เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้ระดมความคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัด

19 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: