การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้น ป.๒ และ ป.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

848609.JPG

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้น ป. 2 และ ป. 5 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ(Phonics) ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและเจตคติที่ดีของครูผู้สอน ชั้น ป.2 และ ป.5 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการที่จะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการสอนตามแผนการเรียนรู้และสื่อการสอนที่กำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมครูในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้น ป.2 และ ป.5 ศึกษานิเทศก์และบุคลากร จำนวน 250 คน จาก 32 เขตพื้นที่การศึกษา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: