ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา “เร่งพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม ให้ทันภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙”

850165.jpg

..***ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

..***เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่การจัดการขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ English Bilingual Education (EBE) ขึ้น

..***English Bilingual Education (EBE) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดความพร้อมในการจัดหาครูต่างชาติมาสอน โดยดำเนินการการจัดการเรียนการสอนโดยครูไทย ที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการออกเสียง (phonics) การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (classroom languages) เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา และการวัดและประเมินผล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสุนนสื่อการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้สองภาษา ในปีงบประมาณ 2559

..***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 5 เมษายน 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอำบรมจำนวน 220 คน จาก 31 เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..***กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) ฝึกทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและเจตคติที่ดีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ พัฒนาอบรมให้ความรู้และความชำนาญในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

*** ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้ที่เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพต่อไป

…**จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..***โทร.084 3971454

28 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: