Archive | May 2016

สพฐ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

859473.JPG

+ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปี 2559 และบรรยายพิเศษ “กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด” เพื่อส่งเสริมด้านการบริหารกองทุนภาคศึกษาภาครัฐ ภาคเอก และการดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนักเรียนการจัดการขยะ สภานักเรียน งานลูกเสือ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานด้านยาเสพติด และการยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนอกและในโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จาก สพป.และสพม. เข้าร่วมการประชุมจำนวน 225 คน จัดโดยสำนักอำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรสซิเดนส์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร.

ภาพ/บรรจง ตั้งคำ

ข่าว/นางสาวภาวดี เหมือนพรรณราย และนางสาวนันทยา อินนุรักษ์.

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สตูล เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

858520.JPG

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อเตรียมวางแผนรองรับการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ สู่การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

ผอ.สพป.สตุล กล่าวแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมว่า โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาคเอกชนจาก 12 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะคัดเลือกตัวแทน จำนวน 1000 คน เพื่อเป็น School Partner เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 3342 โรงเรียน ทั่วประเทศ

ในส่วน สพป.สตูล จะมี School partner จำนวน 3 คน เข้ามาร่วมช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในสังกัด ซึ่ง สพฐ. ได้คัดเลือกไว้ จำนวน 14 โรงเรียน โดยโรงเรียนต้องเตรียมการเพื่อดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนใน 4 ด้าน คือ 1) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกด้านทุกมิติ อาทิ ข้อมูลจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน จำนวนครู ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงจุดแข็ง จุดด้อยทางการศึกษา เป็นต้น 2) เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล ให้กระจายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และใช้ในการเข้าถึงองค์ความรู้และสื่อต่างๆ 3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชนในบริบทของโรงเรียน เพื่อสร้างเด็กที่มีความสนใจใฝ่ค้นคว้า หาข้อมูลด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ 4) การเตรียมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน โดยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องวางแผนและเตรียมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนอย่างรอบด้านให้พร้อมที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเข้ามาร่วมช่วยเหลือและพัฒนาจาก School partner รวมถึงภาคเอกชนในท้องถิ่น เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างตรงประเด็น และระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนประชารัฐ ต่อไป

สำหรับ สพป.สตูล มีโรงเรียนที่ สพฐ. คัดเลือกเข้าร่วมในโครงการเรียนประชารัฐ จำนวน 14 โรง คือ โรงเรียนบ้านไทรงาม โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกตรี โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน โรงเรียนบ้านนางแก้ว โรงเรียนบ้านบุโบย โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนบ้านขอนคลาน โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ และโรงเรียนผังปาล์ม 2

28 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ธรรมนูญท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน บทเรียนแห่งพลังความร่วมมือ

หลากมิติเวทีทัศน์ : “ธรรมนูญท้องถิ่น” ลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน บทเรียนแห่งพลังความร่วมมือ : โดย…โอฬาร อ่องฬะ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)

Read More…

สพม.๑๙ จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”

858368.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้อำนวยการหรือผู้แทนกลุ่มงาน และผู้บริหารสถานศึกษา กว่า 60 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการประชุม

ก่อนการประชุมมีนายถวัลย์ ยอดคีรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอวีดีทัศน์ของโรงเรียน และแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนของโรงเรียนใน สังกัดที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันต่างๆ จากนั้นก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกัน คณะผู้บริหารได้ร่วมกันจัด กิจกรรมปลูกต้น เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559”

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้ว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คน และทุกๆ หน่วยงาน โดยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพียงเท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้สวยงามน่าอยู่ ส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพที่ดี

ด้าน นางวิลาวัลย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 08.00 น. ในวันเดียวกัน ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ก็ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559” เช่นกัน โดยเป็นการปลูกต้นพยุง จำนวน 300 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี มีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้บริหารโรงเรียน ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนร่วมกันปลูกครบจำนวน 300 ต้น ใกล้กับอาคาร 6 คาดหวังจะให้เป็นสวนป่าพยุงของโรงเรียน

นางวิลาวัลย์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ครู บุคลากรและนักเรียนได้รู้คุณค่าของต้นไม้ สร้างความตระหนักการปลูกต้นไม้ และการรักษาต้นไม้ เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1354867401206669.1073742754.27…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1354860731207336.1073742753.27…

28 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน

858318.JPG

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ ได้เยี่ยมนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ คือ ด.ญ.อรนุช เขียวรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ , ด.ช.มนตรี เขียวรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ด.ญ.วีนัส เขียวรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สาเหตุเนื่องมาจากบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดทิ้งให้อยู่กับปู่ และย่า อายุ ๗๔ ปี โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง และได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน และมีผู้จิตเมตตาช่วยเหลือนักเรียน ในวันต่อมานางอรพิน ไกรรณภูมิ และครอบครัว พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อน ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน ๓ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และยังมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อการอุปโภคบริโภค อีกจำนวน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยการประสานงานของนางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช ภรรยานายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนได้ติดตามให้ความช่วยเหลือเป็นระยะตามความเหมาะสมต่อไป

27 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.เขต ๓๕ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ นิเทศติดตามนโยบายฯ

858142.jpg

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจังหวัดลำปาง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมประดู่ทอง มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน การประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อชี้แจงโยบายในการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะมีประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน และพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ชมภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.1040525186033583.10… ศรีจันทรัตน์ กันทะวังค์ รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์, สุวรรณ กาวิละ ภาพ

26 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.ผุดระบบไล่บี้..เคลียร์๖๑๐คดีทุจริต!!ล่าช้า=ไม่ยุติธรรม

ศธ.ผุดระบบไล่บี้..เคลียร์610คดีทุจริต!! ล่าช้า = ไม่ยุติธรรม : ทีมข่าวการศึกษารายงาน

Read More…

อธิการบดีจุฬาฯคนที่๑๗ มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก

เปิดวิสัยทัศน์ : “ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” อธิการบดีจุฬาฯ คนที่ 17 มุ่งผลิตความรู้ – นวัตกรรมก้าวสู่ ม.โลก : โดย…ชุลีพร อร่ามเนตร

Read More…

ประชุมโครงการ กยศ./กรอ. เพื่อชาติ

855596.JPG

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ (กยศ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งเป็นเงินกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษา อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสให้รุ่นน้องได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการให้แนวคิด คติเตือนใจในเรื่องการบริหารหนี้ กยศ. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมเรียนได้ ตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี มีการบริหารงานกองทุน กยศ. ในรูปแบบคณะกรรมการทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ซึ่งรัฐบาลถือว่า งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกลไกสำคัญที่ต้องให้การสนับสนุน เพราะเป็นการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดกติกาการกู้ยืม คือ ผู้กู้ยืมสามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ในส่วนที่เกี่ยวกับ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา กู้ยืมเรียนนั้น ทางกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ย และเมื่อกู้ยืมเรียนจบการศึกษาแล้วยังพักหนี้ให้อีก ๒ ปี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมได้หางานทำ และเมื่อครบกำหนดแล้ว ผู้กู้ยืมสามารถผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือน หรือรายปี ได้นานถึง ๑๕ ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี ทั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้นำกลับไปหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้กู้ยืมเรียนต่อไป

18 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มวยไทยศาสตร์-ศิลปะป้องกันตัวฟื้นชีพแดนฟาโรห์

เปิดโลกการศึกษามุสลิม ตอน: “มวยไทย”ศาสตร์-ศิลปะป้องกันตัวฟื้นชีพแดน”ฟาโรห์”

Read More…