รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ภายใต้เขตสุจริต “เขตสุจริต ด้วยจิตดี”

850698.JPG

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ภายใต้เขตสุจริต “เขตสุจริต ด้วยจิตดี” มีกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ณ ศูนย์ศึกษาวสุภัทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภาคเช้า มีกิจกรรม ทำวัตรเช้า กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมเสริมสร้างการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคบ่าย กิจกรรมสร้างเสริมการมีวินัยในตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน /สังคม / ประเทศชาติ กิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตอาสา / จิตสาธารณะ โดยมี พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร พระอาจารย์วิทยากรคุรุสภา โครงการเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พระอาจารย์ประจำชมรมพุทธศาสตรสากล เป็นวิทยากร

สพป.สร.1 เตรียมการจัดประชุมใหญ่-นายกพบเพื่อนครู-ในวันที่-13-พฤษภาคม-2559

850675.jpg

วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ “นายกพบเพื่อนครู” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะพบปะและประชุมครูทั่วประเทศ ผ่าน Video Conference / ETV / และทีวีผ่านดาวเทียม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้กำหนดสถานที่ประชุมครูจังหวัดสุรินทร์ ที่ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้ นายอภัย ไพรสินธุ์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ.เขตพื้นที่ทุกท่าน ผอ. กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรด้าน ICT ถือเป็นโอกาสอันดีที่คุณครู จะได้รับฟังนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องการศึกษากับครูทั่วประเทศโดยตรงผ่านการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล รวมทั้งจะมีการเปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศได้มีการซักถาม รวมถึงการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชการ

การประเมินโครงการ: การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน

ผู้ประเมิน สุนทรีย์ แสงหงษ์

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

ปีการศึกษา: 2557 จำนวนหน้า….. บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPPOI Model) กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ครู นักเรียนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 180 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินก่อนดำเนินโครงการ ด้านบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ด้านผลผลิต ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินผลกระทบ

2. แนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการพบว่า บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความตระหนักในความสำคัญของโครงการและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ กระบวนการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากครูหรือบุคลากรนั้นไม่มีความรู้และการพัฒนาตนเอง The Project Evaluation: Teachers Development of Efficiency Economy

The project evaluation of the teachers development of Efficiency Economy integration learning towards students have to objectives of; 1) the evaluation on the context, input, process, product, 2) seek the trend that is appropriate in proceeding project. This evaluation on CIPPOI model with of the sampling groups to as; administrative sections, teachers, students, guardians and school committeesper 180 persons to data collection by questionnaire. The data analysis on descriptive statistics, mean average, standard deviation.

1. The project evaluation of the teachers development of Efficiency Economy integration learning towards students on the context, input, process, product have to high Levels. That were on the evaluation of context have to middle Levels, input, process and product have to high Levels.

2. The seek the trend that is appropriate in proceeding project of education personals and stack holder to there is the awareness and give precedence of the project and action of work’s.

The recommend; the education procedure can”t happen if the teachers was to that not educated personnel and self development. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : หนังสือ “โน้ตจินตคีตา : โน้ตดนตรีสากลที่ไม่ต้องใช้บรรทัดห้าเส้น” ›

30 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: