ก.แรงงานปลูกจิตสำนึกเป็น

h5e7b8cfahaa6b9j9ghfd.jpg

ก.แรงงาน ปลูกจิตสำนึกบุคลากร เน้นใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมทำงานในระบบราชการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โครงการดูหนังฟังธรรม เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า โครงการนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกการมีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคนเราต้องฟังและรับรู้บ่อยๆ จึงจะเข้าถึง เพราะการคิดเองไม่ใช่เรื่องง่าย และเปอร์เซ็นต์ของการรับรู้จากการดูและฟังจะสร้างการรับรู้ได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ “ส่วนหนังเรื่องพันท้ายนรสิงห์นั้น เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ ที่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการทำงานในหน้าที่ของตัวเอง ขณะที่กิจกรรมฟังธรรม โดยพระมหาสมปอง พระนักเทศน์ที่มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าการฟังธรรมให้ได้ผลนั้น ต้องเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อเก็บหลักธรรม ตัวอย่างข้อเสนอแนะ มาเป็นอุทาหรณ์ในการยึดถือปฏิบัติ ที่สำคัญข้าราชการที่ดีต้องมีธรรมาภิบาล ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อพร้อมที่จะทำงานในระบบราชการทุกวันนี้” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 5 พฤษภาคม “วันฉัตรมงคล” นี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันมงคลของชาติ จึงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมจิตถวายสัจจะวาจาว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสติปัญญา และสุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ประกอบด้วย 1.เป็นธรรม มีใจสุจริต ซื่อสัตย์ ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรมแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 2.โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งด้านการลงโทษ ด้านการให้คุณ และด้านการเปิดเผยข้อมูล ไม่เลือกปฏิบัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 3. ปรับปรุงระบบการทำงานโดยการวางระบบงานให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ที่ต้องใช้ดุลพินิจให้น้อยที่สุด ลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 4.ประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก ไม่ควรเน้นที่กระบวนการทำงานมากกว่าผลลัพธ์ 5.ประหยัดใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีความสำนึกรับผิดชอบในความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน รับผิดชอบในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติ 6.เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมในหน่วยงานในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 7.เป็นต้นแบบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องวางตัวและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องความสุจริต เดินทางสายกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์เสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดช่องว่างไม่ให้มีการทุจริต

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: