โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชัยงใหม่ สพม.๓๔ รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่๑

851413.jpg

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม2559. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติใต้ฝ่าละอองพระบาทที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชัยงใหม่ โดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่1 ซึ่งเป็นเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบน จัดนิทรรศการ (ลำดับที่5) ในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินด้วยและมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.ดร.กำจร ตติยกวี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน นอกจากนี้ นางรัชณีย์ นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนนำเสนอบนเวที การบูรณาการสาระการเรียนรู้ “เรื่องขนมบะโข่ พืชพื้นบ้านล้านนาประโยชน์แท้แก่มหาชน” ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 อีกด้วย ภาพ/ข่าว รองรัชณีย์ นิรุตติพงศ์

04 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: