สพฐ.จัดกิจกรรมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การกีฬา – ศึกษาพหุวัฒนธรรม

852184.jpg

***พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. พบนักเรียน ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การกีฬา-ศึกษาพหุ วัฒนธรรม ภายใต้การดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดกิจกรรม “จุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจ” โดยมีกิจกรรมพบปะนักกีฬาและนักเรียนในโครงการ อีกทั้งมีการ แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์กับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมาหานคร โดย รมช.ศธ. กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ดำเนินการโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเป็นการนำกีฬามาใช้พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความรักชาติ นำความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬาไปสู่การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จึงได้นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยการเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ)-กีฬา เพื่อเติมเข้าไปในแผนการเรียนเดิม โดยใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาสามัญกับการกีฬาที่จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เน้นรูปแบบที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นสากล ประกอบด้วย 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 3. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 4. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 5. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 6. โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยการจัดการเรียนการสอนตามแผนดังกล่าวมีการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านวิชาการและกีฬา อีกทั้งได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการจัดการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬา ทั้งการแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับนักเรียนในกรุงเทพมหานครและนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ การเข้าชมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ การได้พบปะและรับฟังความคิดการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักกีฬาทีมชาติซึ่งเป็นนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงของประเทศ คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่รวมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการจัดการให้นักเรียนได้ศึกษางานโครงการพระราชดำริ กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น รับรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ในสังคม มีความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ และมีความภูมิใจในชาติไทยซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนในโครงการ เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต รมช.ศธ. กล่าว

ทิพวรรณ ข่าว

กำธร แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี 2 ภาพ

ชุติมา ภาพ

ธนิสร ภาพ

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.994667223962868.1073742330.100…

10 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: