สพม.เขต ๓๕ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ นิเทศติดตามนโยบายฯ

858142.jpg

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจังหวัดลำปาง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมประดู่ทอง มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน การประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อชี้แจงโยบายในการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะมีประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน และพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ชมภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.1040525186033583.10… ศรีจันทรัตน์ กันทะวังค์ รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์, สุวรรณ กาวิละ ภาพ

26 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: