สพฐ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

859473.JPG

+ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปี 2559 และบรรยายพิเศษ “กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด” เพื่อส่งเสริมด้านการบริหารกองทุนภาคศึกษาภาครัฐ ภาคเอก และการดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนักเรียนการจัดการขยะ สภานักเรียน งานลูกเสือ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานด้านยาเสพติด และการยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนอกและในโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จาก สพป.และสพม. เข้าร่วมการประชุมจำนวน 225 คน จัดโดยสำนักอำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรสซิเดนส์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร.

ภาพ/บรรจง ตั้งคำ

ข่าว/นางสาวภาวดี เหมือนพรรณราย และนางสาวนันทยา อินนุรักษ์.

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: