Archive | June 2016

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ สร้างความตระหนักแก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

871467.JPG

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมพล พินทอง รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต) เพื่อสร้างความตตระหนักแก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร้ับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร/ครูของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 100 คน โดยมีนายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู่้ เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียยบ การเงินและการคลัง

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙(จุดที่๒)

871285.JPG

+ ดร.กฤษณา สว่างแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มย่อย โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ประกอบด้วย กลุ่มที่2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน และผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ กลุ่มที่2 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา กลุ่มที่3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา กลุ่มที่4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

29 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พล.๑ รวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด

870903.JPG

นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับตัวแทนศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคม

โดยมีเนื้อหาที่ต้องรวบรวมคือ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก โครงการตามพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด สถานศึกษา กิจกรรมการสอน สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และจะดำเนินการจัดส่งรูปเล่มพร้อมภาพประกอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

28 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ส

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

ผู้รายงาน นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

โรงเรียน บางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบัวทอง จำนวน 40 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) จำนวน 4 ชุดกิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.81 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test for Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ อยู่ในระดับดี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายทองเลื่อม อภิรักษ์ ›

เสาร์, 25 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.จันทบุรี เขต ๒ จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

869894.JPG

24 มิ.ย.59 /09.30 น. นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ

ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายฯ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะชีวิต สามารถ

ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบของยาเสพติด และสามารถเป็น

แกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน 232 คน จาก 29 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดกระทิง อ.เขาคิชฌกูฏ

ในโอกาสนี้ นายสมเกียรติ นาคพงษ์ น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ได้ร่วมในพิธีเปิดฯ และร่วมให้

การต้อนรับ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา

และลูกเสือ เนตรนารี ที่มาเข้าค่ายฯ

-ภาพ/ข่าว ศัณศณี (ปชส.สพป.จบ.2)

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จัดการอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

870301.jpg

เวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นำกล่าวรายงานท่านประธานในพิธี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) ใน พิธีเปิดการอบรมตามโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และเพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 49 คน ลูกเสือ โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 392 คน รวมทั้งสิ้น 441 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 25- 26 มิถุนายน 2559 วิทยากรการฝึกอบรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 และวิทยากรลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ณ ป่าสักแคมป์ รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

27 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ละครประวัติศาสตร์“สองวีรสตรี ศรีถลาง”โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.๑๔

869560.JPG

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดงานวันประศาสตร์ไทย ประจำปี 2559 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ว่า วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรำลึก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันประวัติศาสตร์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 27 ปี และในปีนี้ นักเรียนได้มีการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง “สองวีรสตรี ศรีถลาง” ตอนพาณิชย์นาวี แร่ดีบุก มุกอันดามัน การจัดกิจกรรมวันประวัติศาสตร์ไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ประวัติ และผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้นักเรียนได้เรียนและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจอย่างชัดเจน และจดจำการเรียนเรียนรู้อย่างยั่งยืน นักเรียนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เรวดี…ภาพ / ข่าว

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ