โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เมืองบุรีรัมย์ ๔ และบ้านด่าน ๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

860175.JPG

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ และกลุ่มโรงเรียน บ้านด่าน ๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มองเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมา โดยอบรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๖๐ คน เป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: