สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(เลิงนกทา)

860863.JPG

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายบุญสนอง พลมาตย์ รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

กลุ่มเป้าหมาย : ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอเลิงนกทา

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อให้มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นระบบ ปัจุบัน ตรวจสอบได้ ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาและโปรแกรมต่างๆตามฐานข้อมูลกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอในการบริหารจัดการ และประกอบในการจัดสรรเงินงบประมาณ

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม- ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัชนี คำเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

03 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: