ประชาสัมพันธ์ สพป. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.ลบ ๑ ลงนามบันทึกเอกสารส่งมอบภาระงานการอาชีวศึกษาให้กับประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

862616.jpg

6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ ๑

ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลพบุรี ลงนามบันทึกเอกสารส่งมอบภาระงานการอาชีวศึกษาให้กับประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมพลโทอุท้ย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1

การลงนามส่งมอบงานด้านการอาชี่วศึกษา เกิดขึ้นตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 8/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นการสมควรเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานการอาชีวศึกษาบังเกิดประสิทธิภาพ

ในส่วนของจังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาอาชีวเอกชน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559

862331.jpg

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ดร.ขูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายวันสาร แสงมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมเป็นเกียรติงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนักเรียนเข้ารับรางวัล จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านกลาง ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเกษมบำรุง เข้ารับโล่รางวัลครูผู้สอนสหกรณ์ดีเด่นในโรงเรียน ประธานในพิธีนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปฃส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สำนักงานวิถีพุทธ ขับเคลื่อนคุณธรรม ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” สพป.มหาสารคาม เขต 3

862626.jpg

บุคลากรในสำนักงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมใจกันแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติธรรมในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “เขตสุจริต” ระดับเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสำนักงาน พร้อมใจกันแต่งชุดสีขาวทำบุญ สวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำสมาธิ ฟังธรรม แผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็นการรวมพลังการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ ส่วนหนึ่งของโครงการ “เขตสุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยมีพระครูอนุกูล สังฆกิจ เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดใต้โกสุม เป็นองค์ประธานปฏิบัติธรรมเสริมมงคลชีวิต เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม ขับเคลื่อนเขตสุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

http://203.172.194.82/mk3/?p=5022

8 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: