รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.สุรินทร์ เขต 1 ขยายผล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559

862432.JPG

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำทีมรอง ผอ. ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เดินหน้าจัดประชุมขยายผลปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมประกอบด้วย Smart Trainer และโรงเรียนแกนนำจัดฐานการเรียนรู้ ตัวอย่างกิจกรรม 4H (Head Heart Hand Health) แผนขั้นตอนการจัดกิจกรรมและการสาธิตการจัดกิจกรรม การจัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนจัดทำและแก้ไขปรับปรุง และการ “บรรยายพิเศษจาก ผอ.สพป.สร.1 โดยแบ่งจุดพัฒนาเป็น 3 จุด จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” และจุดที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ถือเป็นการขยายผล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ

862529.jpg

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุวิทย์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ และเพิ่มศักยภาพให้จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นำนโยบายไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติประจำปีของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาซียน สนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศผลงานและการแสดงของนักเรียนในเครือข่าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัดเครือข่ายโรงเรียน

โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559

862636.jpg

วันนี้ ( 8 มิ.ย. 59) โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยนายประมินทร์ กิ่งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 111 คน ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โดยมีพระมหาวรพล วรพโล และทีมพระวิทยากรจากหน่วยอบรมพัฒนาคุณธรรม วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร เป็นพระวิทยากร โดยหลักสูตรการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสู่อ้อมอกพระธรรม กิจกรรมมารยาทไทย วิถีไทย วิถีธรรม วิถีพุทธ กิจกรรมธรรมมะกับการคิดบวก กิจกรมมกตัญญู และกิจกรรมรักในหลวง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม เป็นคนดีของสังคม และร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559

8 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: