หน่วยงาน สพป. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน

863431.JPG

//**เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 ณ วัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 70 คน *เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะรักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดและมีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม *เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลการดำเนินงานในโรงเรียนและชุมชน ได้อย่างเหมาะสม และขอขอบคุณท่านเจ้าคุณ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 และงบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 70,000 บาท **สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ ภาพข่าว

บุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

863748.JPG

9 มิถุนายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เวลา 13.09 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นนำบุคลากรผู้ร่วมพิธีปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน พร้อมใจกันสวมเสื้อ สีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

งานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธ

863585.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุธ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำเนินงานตามกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างความตระหนักในการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธ ตามที่ สพฐ. ได้นำประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ว่าด้วยการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติตนให้เข้มแข็ง อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของประเทศชาติ เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สพป.ปข. 2 ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการและกิจกรรมวิถีพุทธมาโดยตลอด จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ เพื่อคุณครูได้นำไปปฏิบัติและ สพป.ปข. 2 นำมาตอบในตัวชี้วัดได้ต่อไป โดยมีคุณครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: