ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพม.17 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์

866778.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียน สังกัด สพม.17 ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นำโดย นางบุญชู ชลัษเฐียร ประธานคณะกรรมการฯ และ นางปณิชา นัยเพียรและนางวรนุช ศรีพุทธิบาล กรรมการ โดยทางเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ช่วงที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา จากนั้นคณะกรรมการติดตามฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ๔ อุปถัมภ์” เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

รับการติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

866634.jpg

ต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายวิสูตร เจริญวงษ์ รองฯผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้การต้อนรับ นางบุญชู ชลัษเฐียร นางปณิชา นัยเพียร และนางวรนุช ศรีพุทธิบาล คณะติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก สพฐ. พร้อมนี้นางสกุลพร ทองไพจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะได้รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 10% จำนวน 14 แห่ง 50% จำนวน 71 แห่ง และ โรงเรียนคู่ขนาน 57 แห่ง ตามนโยบายของท่าน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ได้วางนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนต้องสอดคล้องกับ Head Heart Hand และ Health โดยใน 1 สัปดาห์ จะต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน และให้ครูนำเสนอวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการในการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้นโดยโรงเรียนจะจัดหาให้ตรงต่อความต้องการของครูและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน…..

สพป. ระยอง เขต ๒ นำคณะออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕ค๙

866242.JPG

สพป.ระยอง เขต ๒ ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

นายธงชัย มั่นคง ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะประกอบด้วย นางนงนุช อุทัยศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางทัศนา รัตนพงศ์ ศน.ชพ.และนางฉันทนา รัตนพลแสน ศน.ชำนาญการ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ออกเยี่ยมเครือข่ายแกลงบูรพาและเครือข่ายเขาชะเมา ประกอบด้วยโรงเรียนวัดบ้านนา วัดห้วงหิน บ้านเนินไม้หอม บ้านสีระมัน บ้านน้ำเป็น บ้านเหมืองแร่ บ้านน้ำกร่อย และเขาชะอางคร่อมคลอง วัตถุประสงค์เกิดจากแนวคิดที่ว่า “ ผอ.เป็นส่วนของการปรับกระบวนการคิดของครูเกิดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้จิต วิญญาณ “ อันนำไปสู่ความห่วงใย, ชี้แนะและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกท่าน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจของการเรียนการสอนที่มีคำว่ามาตราฐานและตัวชี้วัด โดยใช้หลักสูตร ระยอง RY2 A เป็นพื้นฐานพร้อมยินดีที่ได้รับฟังความคิดเห็นของครูทุกโรงเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ฝากความหวังและอนาคตไว้กับครูทุกท่าน

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: