สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และประธานพิธีมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

866615.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายมงคล อัครปทุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และประธานพิธีมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยจัดฝึกอบรมแก่ลูกเสือแกนนำ และผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 48 แห่ง ๆ ละ 1 หมู่ ๆ ละ 8 นาย รวม 384 นาย เพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกระบวนการลูกเสือ ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากร/คณะครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียน ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: