หน่วยงานการศึกษาจังหวัดพิจิตร รับการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

868882.jpg

วันนี้ (22 มิ.ย. 59) ที่ห้องประชุม กศน.พิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จำนวน 10 นโยบาย ได้แก่ 1.การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 2.การแก้ปัญหาการออกกาลางคัน 3. การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 4.การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ตนเอง 5.การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้ 6.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 7.การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน 8.การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 9.การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา 10.การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

หน่วยงานด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ในการลงพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร เพื่อให้การตรวจราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบูรณาการงานด้านการศึกษาภายในจังหวัดพิจิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สอดรับกับเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเกิดการบูรณาการภายในจังหวัดพิจิตรอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.พิษณุ ตุลสุข กล่าวว่า ทุกภาคส่วนราชการด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ต้องร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดพิจิตรร่วมกัน เพื่อให้เด็กพิจิตร ต้องดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถนำเด็กเข้าไปเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงวุฒิบัตร แต่เพื่อการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

22 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: