ละครประวัติศาสตร์“สองวีรสตรี ศรีถลาง”โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.๑๔

869560.JPG

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดงานวันประศาสตร์ไทย ประจำปี 2559 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ว่า วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรำลึก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันประวัติศาสตร์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 27 ปี และในปีนี้ นักเรียนได้มีการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง “สองวีรสตรี ศรีถลาง” ตอนพาณิชย์นาวี แร่ดีบุก มุกอันดามัน การจัดกิจกรรมวันประวัติศาสตร์ไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ประวัติ และผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้นักเรียนได้เรียนและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจอย่างชัดเจน และจดจำการเรียนเรียนรู้อย่างยั่งยืน นักเรียนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เรวดี…ภาพ / ข่าว

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: