สพป.ลพบุรี เขต ๒ จัดการอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

870301.jpg

เวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นำกล่าวรายงานท่านประธานในพิธี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) ใน พิธีเปิดการอบรมตามโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และเพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 49 คน ลูกเสือ โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 392 คน รวมทั้งสิ้น 441 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 25- 26 มิถุนายน 2559 วิทยากรการฝึกอบรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 และวิทยากรลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ณ ป่าสักแคมป์ รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

27 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: