ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ส

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

ผู้รายงาน นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

โรงเรียน บางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบัวทอง จำนวน 40 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) จำนวน 4 ชุดกิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.81 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test for Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ อยู่ในระดับดี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายทองเลื่อม อภิรักษ์ ›

เสาร์, 25 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: