สพป.พล.๑ รวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด

870903.JPG

นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับตัวแทนศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคม

โดยมีเนื้อหาที่ต้องรวบรวมคือ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก โครงการตามพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด สถานศึกษา กิจกรรมการสอน สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และจะดำเนินการจัดส่งรูปเล่มพร้อมภาพประกอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

28 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: