สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ สร้างความตระหนักแก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

871467.JPG

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมพล พินทอง รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต) เพื่อสร้างความตตระหนักแก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร้ับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร/ครูของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 100 คน โดยมีนายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู่้ เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียยบ การเงินและการคลัง

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: