Archive | July 2016

นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น

881580.jpg

เด็กชายพรพรหม ค้ำชู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้นำชื่อเสียงสู่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ นายดนัย ไทยป๊อก นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป และรางวัลชนะเลิศประเภททีมซึ่งเป็นการร่วมทีมของผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดขอนแก่น ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2559 ณ Todoroki Arena เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง นายดนัย ไทยป๊อก เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางด้วยเช่นกัน โดยมี นางสาววิมลา ดีแท้ และ นางสุนิษา ดีแท้ ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง เป็นผู้ฝึกสอน โดยการสนับสนุนจาก นายสิริพล เตียเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง และ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สืบเนื่องจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยเป็นการแข่งขันจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง เด็กชายพรพรหม ค้ำชู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และ นายดนัย ไทยป๊อก นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศรุ่นทั่วไป และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมแข่งขันประเภททีม จำนวนร่วมทีม 3 คน ด้วย

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง โดย นายสิริพล เตียเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเตรื่องบินขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งชุมนุมเครื่องบินกระดาษพับ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ตั้งแต่ปี 2555 และเมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้นำกิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับบรรจุเป็น 1 ในกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของกระทรวงศึกษาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : ภาพ / กรรณิกา :ข่าวและรายงาน

30 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายตั้ง อสิพงษ์ สพป.ฉช.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙

881264.JPG

นายตั้ง อสิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน

บ้านมาบนาดี อำเภอสนามชัยเขต วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในตนเองการกระทำอย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองละผู้อื่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคดโกง ๒.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริตตามระบอบประชาธิปไตย ๓.เพื่อปลูกฝังคุณค่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อประเทศชาติ ๔.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

881115.jpg

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมพลังเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตฯ และนางกนกพร ด้วงคำภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ ๙ คน ครูที่รับผิดชอบและร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ โรงเรียนละ ๑ คน นักเรียนแกนนำ (วิทยากรพี่เลี้ยง) จากโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ๒๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรนาแก กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลธาตุพนม ครูแกนนำจากโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา และขอบคุณโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาคาร ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดการฝึกอบรม ที่พักนอน ฐานฝึกปฏิบัติ

*** นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์กล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ให้ความสำคัญและเร่งป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนปัญหา ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา การทะเลาวิวาท การปรับตัว อารมณ์ และจิตใจ สุขภาพ ความรุนแรง เกม เพศ เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนทุกคน มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้น ให้มีความประพฤติที่เหมาะสม พร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมาย ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือกรณี ที่นักเรียนได้รับผลกระทบจากความรุนแรง การถูกล่วงละเมิด หรือกรณีฉุกเฉินจากเหตุอื่น ๆ จึงขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเอาความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ แล้วไปถ่ายทอดให้ความรู้ เพื่อขยายเครือข่ายในสถานศึกษา ต่อไป***<<<

ภาพ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

ข่าว/ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

29 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียน

880914.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ และเป็นการพัฒนาตามความประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียนในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะ และสมรรถนะในการทำงานให้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับยังมีเจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยู่จำนวนหนึ่ง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียนในครั้งนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน ๙๙ คน โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือราชการ และแนวปฏิบัติในการทำงานในสถานศึกษา มี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี และจากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาพบว่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน มีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการมากที่สุด จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ภูเก็ต จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้ดูแลเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้รับการบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

880033.jpg

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประธานการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยได้พัฒนาและขยายเครือข่ายเชื่อมโยง

ไปยังสถาบันการศึกษาทั้งระบบเข้าด้วยกันบนเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน ได้พัฒนาเครือข่าย

คลอบคลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ให้กับผู้บริหารโรงเรียน

และผู้ดูแลเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้รับการบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

880066.JPG

การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 กล่าวรายงาน

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริม

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคน สำหรับจุดจังหวัดอุดรธานี มีศึกษานิเทศก์จาก 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมจำนวน 650 คน ได้รับเกียรติจากดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ผอ.ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีทั้ง 4 เขต และคณะร่วมต้อนรับ

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3

879977.jpg

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ณ สวนปาล์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนา ทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีสถานศึกษาแกนนำ 55 ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย 5 ประการ (The Five Disciplines) หลักสูตรการผลิตสื่อการนิเทศ โดยใช้สมาร์ทโพน และหลักสูตรการสัมมนาปฏิบัติการถอดบทเรียน(AFTER ACTION REVIEW) ถือเป็นกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นกระบวนการหนึ่งที่มุ่งให้ผู้บริหารมีทักษะการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู๋นำโรงเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สิ่งที่คาดหวังจากการอบรม ผลการนำไปใช้ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาภายในองค์กรแบบยั่งยืนเพื่อสอดคล้องการกับการพัฒนาการศึกษาในศตรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/photos/TkXrUwfhhCYSc7Qz7

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒)

879583.JPG

วันเสาร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ม.๓๘ ค (๑) และ (๒) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) และสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเองได้ ๒.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ม.๓๘ ค (๑) และ (๒) สามารถจัดทำแบบประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรูปแบบที่ กพ.กำหนดได้อย่างถูกต้อง ๓.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ม.๓๘ ค (๑) และ (๒) สามารถเขียนโครงการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ มอบหมาย นำไปสู่การปฏิบัติงานเป็นทีม ให้เป็นทีมเดียวกัน คือทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑. ผอ.มณฑา เขียวสะอาด ๒.อาจารย์ประนอม วงค์หมื่นรัตน์ ๓.อาจารย์อนงรัตน์ รินแสงปิน ณ ห้องประชุมพิชชาภรเกส์เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว/อดิศักดิ์ อรุณสุวรรณ ภาพ+++

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๑ จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE AEROBIC DANCE

879283.JPG

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE AEROBIC DANCE ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจโดยใช้สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความรู้และทักษะในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มี นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ไปให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา การแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด จำนวน ๘ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง บ้านเบญญา อนุบาลยะลา บ้านกาลูปัง บ้านยะลา บ้านโฉลง บ้านปงตา และโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา

ผลการแข่งขัน ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านโฉลง ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่โรงเรียนบ้านกาลูปัง ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ โรงเรียน

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปข. ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง

878609.JPG

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง เพื่อให้คุณครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างท่องแท้ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินผลอันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย และเนื่องจากได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ข้อ 7 กำหนดให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้น และแบบยาว เมื่อจบหน่วยการเรียน ในการสอบระหว่างภาคและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30 ในการสอบแต่ละครั้ง และในปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้เพิ่มข้อสอบอัตนัย ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป. 6 และจะเพิ่มชั้นอื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในปีการศึกษาต่อๆไป สพป.ปข. 2 เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนา และส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง โดยมีคุณครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมฝึกปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

877967.JPG

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมฝึกปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP) ระยะที่ ๓ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะ วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เพื่อเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๒๖ โรงเรียน แบ่งเป็น ๗ รุ่น ๆละ ๓๘ คน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1758434…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.สร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน

877913.JPG

+ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ทุกคนต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้สามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุน ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ดังนั้น นักเรียนทุนที่ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตที่พระองค์ทรงโปรดพระราชทานทุนการศึกษา จึงขอให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกคนตระหนักถึงการได้รับโอกาสที่สำคัญยิ่งในชีวิต นักเรียนทุนทุกคนต้องประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งในศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคม และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน จะต้องตระหนักในคุณค่าของตนเองที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดังนั้น ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนต้องทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นให้นักเรียนทุนพระราชทานสามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับชั้นสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ใน”การประชุมสร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน ในโครงการทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร” ระหว่างวันที่18-21 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพม.๓๔ เป็นผู้จัดการทีมผู้นำทีมนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา

877691.jpg

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นผู้จัดการทีมผู้นำทีมนักเรียนและนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 19 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest(PMWC 2016) แข่งขันระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกและส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 (PMWC 2016) ระหว่างวันที่ 11-16 ก.ค. ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 20 รางวัล รวม 38 เหรียญ ประกอบด้วย ประเภทบุคคล จำนวน 14 รางวัลได้แก่ เหรียญทอง 3 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร

17 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ