หน่วยงาน สพป. ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพฐ.ถ่ายทำรายการเสียงแห่งอนาคต โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)อ.ลี้ จ.ลำพูน

874832.JPG

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับนางจารุภา สังขารมย์ ผอ.ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.พร้อมคณะถ่ายทำรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน พิทักษ์รักษ์ป่าต้นน้ำ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล ของโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนจัดทำโรงเรียนให้มีการพัฒนาทั้งระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีบทบาทในกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(ECO School) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สามารถรับชมรายการเสียงแห่งอนาคตได้ ทุกวันเสาร์ เวลา 7.00-17.30น. ช่อง 11 สำหรับตอนพิทักษ์รักษ์ป่าต้นน้ำ สามารถติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559

การนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง

874732.jpg

6 กค. 59 เวลา 09.00 สพป.ลบ.1 รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง ภายในปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งคณะทำงานมาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ที่รองรับแผนกลยุทธ์ที่เขตพื้นที่ฯกำหนดไว้ ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร และร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือและกำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการระดับเขตพื้นที่ฯ ในประเด็นหัวข้อ

1 ความก้าวหน้าขอการติดตั้งระบบการบูรณาการความร่วมมือของเขตพื้นที่ฯ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ฯ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิของเขตพื้นที่ฯ ในการช่วยเหลือและกำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

2 ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่เขตพื้นที่ฯ กำหนดไว้

3 การใช้สารสนเทศจากโปรไฟล์เขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา ในการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามความต้องการจำเป็น และเอื้อต่อข้อจำกัดที่เขตพื้นที่ฯและสถานศึกษามีอยู่ รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อลดจำนวนสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้น้อยลง ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ

หลังร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายในภาคเช้าเสร็จสิ้น คณะทำงานได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.บ้านหมี่ โรงเรียนวัดบ้านลาด และโรงเรียนวัดหัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง ในภาคบ่าย

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

สพป.สข.1 จัดมหกรรมกีฬา-กรีฑา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา

874871.jpg

(7 ก.ค. 59) เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (สพป.สข.1) ประจำปี 2559 โดยมี นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รอง ผอ.สพป.สข.1 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการดังกล่าว สพป.สข.1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายในหมู่เด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาระดับโรงเรียน สามารถแสดงออกในเวทีที่เหมาะสม และมีความเป็นมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ และป้องกันการใช้สารเสพติด ในการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งนี้ มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สข.1 เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 144 โรงเรียนจัดหน่วยกีฬา – กรีฑา เป็นหน่วยกีฬาการแข่งขัน จำนวน 46 หน่วยกีฬา มีนักกีฬาเข้าร่วมและกองเชียร์ ขบวนพาเหรด เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 5,000 คน การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปัญญา การพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ” ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่สำคัญ ไม่แตกแยก อันจะนำไปสู่สังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

7 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: