สพป.พจ.๒ จัดอบรมหลักสูตรการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสำหรับลูกจ้างในสังกัด สามารถใช้ในโรงเรียนและทำเป็นอาชีพเสริมได้

875008.jpg

วันนี้(8 กรกฏาคม 2559) นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสำหรับลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและในครัวเรือน อีกทั้งเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม กล่าวว่า นักการภารโรง ลูกจ้างในสังกัด ทุกคน มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา การที่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีบรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัย ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มลูกจ้างนักการภารโรง ต้องขอบคุณทุกคน ส่วนในการอบรมในครั้งนี้ ต้องการเพิ่มศักยภาพให้ลูกจ้าง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล ไปใช้ที่โรงเรียน ที่บ้าน หรือทำเกษตรกรรมโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ พึ่งไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ปราชญ์ชุมชนประจำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และคณะ มาร่วมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ จำนวน83 คน ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง จำนวน 54 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 137 คน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร (ภาพ/ข่าว:ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2)

08 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: