ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้

875064.jpg

ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ประวัติส่วนตัว

– ภูมิลำเนาเดิม ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา

– ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ปี พ.ศ. 2515

– ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจรรยานุยุติวิทยา ปี พ.ศ. 2518

– มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนสตรีปากพนัง ปี พ.ศ. 2521

– ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2523

– ครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2528

– ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2543

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2558

ประวัติการทำงาน

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2543

– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงแตระ ปี พ.ศ. 2545

– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้ ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

ผลงานดีเด่น

– ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ผู้บริหารดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

– รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2554

– รางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2554

– สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555

– โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รับตราพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2558-2560

– ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ระดับชั้น ป.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

– โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2558 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

08 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: