สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)

875479.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ๒๐๒ โรง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก กิจกรรมหลักจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (โครงการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุม ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภัยพิบัติ พำเพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นำไปจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเอเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: