นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

876024.jpg

นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ศาสนา พุทธวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2528 ประสบการณ์การสอน 30 ปีตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษสถานศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างมีความสุขและพัฒนาได้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบ “การจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีที่เน้น Active Learning ด้วยรูปแบบ 5’Es บูรณาการ ICT ” โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยึดหลักการและทฤษฎีดังนี้· หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้จัดการเรียนรู้- รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E’s- ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale)- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)· จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เน้น Active Learning โดยบูรณาการกับเทคโนโลยี ดังนี้- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑- จัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E’s บูรณาการกับ ICT ตาม บริบทของกิจกรรม- จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยยึดหลักพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าสู่ Active Learning มากที่สุด 2. สร้างนวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Offline และระบบ Onlineผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๙ หน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) http://www.caistudio.infoเข้าถึงได้ใน http://www.caistudio.info/cai/add_2554/2science/basic_chem/online/ 3. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องธาตุและสารประกอบ โดยวิธีสอนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 4. เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ “บันทึกข้อตกลงการเรียนรู้” รายวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลงานรางวัลที่ได้รับและความภาคภูมิใจ 1.) รางวัลโครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ระดับประเทศ รายวิชา เคมีพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงิน 30,000 บาท พ.ศ.2549 2.) ผู้ดำเนินการโครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการและพิธีกรผู้แนะนำบอร์ด“พี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่”ในหัวข้อ “ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย”จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จัดโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ.2550 3.) รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะไอออนิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พศ.2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 4.) รางวัลชมเชย การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลกุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ระดับประเทศ รายวิชา เคมีพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 5.) รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ครูดีเด่นประเภทการจัดการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมโล่และเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู 6.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ครูดีเด่นประเภท การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมโล่ เกียรติบัตรและไปศึกษาดูงาน ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม พ.ศ.2555 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู 7.) รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2555 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ8.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองระดับประเทศ “ด้านเพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ” โครงการ Thailand GO GREEN 2555 เรียนรู้สู้ภัยพิบัติด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท บางจาก ฯ (มหาชน) 9.) โล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWADS) ) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปีพ.ศ.2555 10.) รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWADS) ) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปีพ.ศ.2556 11.) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ประจำปีพ.ศ.2557 เลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 12.)รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐานที่เน้น Active Learning ด้วยรูปแบบ 5E’s บูรณาการ ICT” และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2557 (Inovation On Education Contest, IEC 2014 ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13.) รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 14.) รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 15.) รางวัลชมเชย “ครูดีในดวงใจ” ระดับเข็มเงิน ระดับสำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2558 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 16.) รางวัลโครงงานยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท การประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 17.) ครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบดีเด่น โครงการห้องเรียนเคมีดาว โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558เว็บไซด์https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/hxngreiyn-khemi-daw/

12 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: