หน่วยงาน สพป. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

875532.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกวดระดับภาค เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโครงงานที่ร่วมการคัดเลือก ๕ กลุ่มสาระ ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน วัดบ้านหนองกะทิง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาล สตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์ และ โครงงานประวัติศาสตร์ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์

สพป.พล.1 ดึงวัยใสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

875581.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายปี 2559 – ปี 2560 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องเรียนรู้ทักษะในการปรับตัวเพื่อให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ จัดทำโครงการ “รวมพลังสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน” ขึ้น

โดยนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 86 คน มาทำกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืนร่วมกัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมวัคซีนชีวิต เป็นการเรียนรู้ปัญหาปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่น เช่นปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาเรื่องเพศ การท้องในวัยเรียน ปัญหาการติดเกม ปัญหาความรุนแรงและการรังแกกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ รู้จักป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและการจัดการชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมธรรมะกับการครองตน การสร้างอุณหภูมิใจ การรักและเห็นคุณค่าของตนเองซึ่งเป็นกุญแจแห่งการพัฒนาตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับอารมณ์ คิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นคนดีอย่างที่สังคมต้องการได้

สพป.สิงห์บุรี คัดเลือก Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

875737.JPG

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ด้วยนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการทำงาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน หรือศึกษาต่อได้ การเตรียมการด้านอาชีพ ถือเป็นการวางแผนการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้กับ ผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน อันจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ได้ โรงเรียนดีประจำตำบลได้ดำเนินการพัฒนางานที่สนองนโยบายดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง และมีผลงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ผลการพัฒนางานที่เผยแพร่จะสามารถเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ นำไปปฏิบัติได้ และต้องได้รับการคัดสรรให้มีการประเมินคุณภาพของงานและวิธีปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในลักษณะของ “ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” ดังนั้นเพื่อให้การประเมินผลงานตามเจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินไปในทิศทางที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินงานการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพให้ปรากฏเป็นผลงาน “ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบลครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนดีประจำตำบล 39 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 120 คนและมีโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการคัดเลือก Best Practices ในรอบแรก เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดจักรสีห์ โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม โรงเรียนวัดคีม โรงเรียนวัดแหลมคาง โรงเรียนวัดถอนสมอ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม และโรงเรียนวัดท่าอิฐ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการคัดเลือก 5 ท่าน ได้แก่ นายจำเนียร วังชากร ข้าราชการบำนาญ นายดิเรก เนียมคำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม นายขจิต นาวีระ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนสิงห์บุรี นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผอ.กศน.ท่าช้าง นางสิร์รรานี วสุภัทร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: